Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1.1 Definities
a- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van CONCELLS.
b- Interieur & Tuinontwerp “CONCELLS”: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Tuin en Interieurontwerp bureau, onder nummer 81288654, gevestigd aan Deventerweg 49, 7203 AD Zutphen.
c- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met CONCELLS een Opdracht sluit.
d- Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en CONCELLS.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met CONCELLS. CONCELLS behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.
ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT
2.1 Een Opdracht met CONCELLS komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan CONCELLS schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de Opdracht.
2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met CONCELLS in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.
2.3 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door CONCELLS zijn bevestigd.
ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 CONCELLS zal de Opdracht uitvoeren naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap.
3.2  CONCELLS is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt CONCELLS op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 CONCELLS kan naar eigen inzicht bepaalde ontwerp en bouwtechnische werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel CONCELLS als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door CONCELLS opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. CONCELLS kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.
ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. CONCELLS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal CONCELLS de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. CONCELLS zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van CONCELLS voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.
ARTIKEL 5 PRIJZEN
5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van CONCELLS worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en exclusief reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van CONCELLS zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.2.1 Genoemde prijzen van externe leveranciers/dienstverleners zijn gemaakt op basis van inschatting ten tijde van het opstellen van de offerte. Deze moeten worden gehanteerd als richtlijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2.2 De uitvoerende partij (hovenier, schilder) is verantwoordelijk voor definitieve offerte van zijn/haar werkzaamheden.
5.3 De aanvaardingstermijn van onze offertes bedraagt 30 dagen na dagtekening. Na deze termijn vervalt de offerte.
5.4 CONCELLS behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.
5.5 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door CONCELLS zijn bevestigd.
ARTIKEL 6 BETALING
6.1 Na afronding van de Opdracht ontvangt  de Opdrachtgever een factuur. CONCELLS hanteert een betalingstermijn van 16 dagen in geval van een interieuradvies.
6.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde en bij levering een factuur voor restant betaling van 50%. Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. CONCELLS hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.
6.3 CONCELLS hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in geval van aankoop van producten.
6.4 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.
ARTIKEL 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING
7.1 CONCELLS heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de Opdrachtgever worden ingekocht op basis van de Opdracht of individuele overeenkomst. Deze producten kunnen daarom niet geretourneerd worden, behoudens defecten.
7.2 CONCELLS is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van CONCELLS.
7.3 De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de Opdrachtgever.
7.4 CONCELLS is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheden die niet te wijten is aan CONCELLS.
7.5 Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal CONCELLS het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de Opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.6 CONCELLS verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.7 CONCELLS is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de Opdrachtgever.
7.8 Klachten of afwijkingen op producten worden door CONCELLS in behandeling genomen.
7.9 Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of de officiële productinformatie van het geleverde dan wel een derde-producent een afwijkende garantietermijn voor het product vermeldt. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar CONCELLS niets aan kan doen.
ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE
8.1 In het kader van de geleverde diensten van CONCELLS blijven alle door CONCELLS aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van CONCELLS, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van CONCELLS het werk zonder vermelding van naam van CONCELLS openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3 CONCELLS heeft, met inachtneming van de (privacy) belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.
ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CONCELLS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan CONCELLS worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is CONCELLS niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. Hiermee wordt ook bedoelt een omgevingsvergunning, toetsingsaanvraag bij gemeente of parkbeheer, VVE en soortgelijke organisaties.
9.2 CONCELLS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat CONCELLS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)
9.3 De getoonde, geleverde en gebruikte tekeningen en plattegronden dienen ter indicatie. Sommige onderdelen kunnen anders zijn van maat en indeling als op deze tekeningen aangegeven. Tevens zijn de tekeningen niet in alle gevallen op schaal. Alle maten en onderdelen dienen in het werk gemeten en gecontroleerd te worden. Aan deze tekeningen en plattegronden kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.
9.4 CONCELLS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 Aansprakelijkheid van CONCELLS is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.6 Mocht CONCELLS tijdens de uitvoering van een Opdracht  in een woning schade toebrengen aan het interieur van de Opdrachtgever dan beschikt CONCELLS over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.
ARTIKEL 10 OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar CONCELLS geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van CONCELLS opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht  te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien CONCELLS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.
ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING
11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan CONCELLS.
11.2 Indien een klacht naar het oordeel van CONCELLS gegrond is, zal CONCELLS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal CONCELLS kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.
11.3 Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten CONCELLS’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.
ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN
12.1 CONCELLS behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 CONCELLS behoudt het recht om het resultaat van een Opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. CONCELLS zal hierbij altijd het privacybelang van de Opdrachtgever in acht nemen.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij CONCELLS partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is.
12.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen
ARTIKEL 13 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
13.1 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.consells.nl en worden meegezonden met de offerte.
13.2 Deze voorwaarden zijn separaat aan te vragen bij de ontwerper via info@consells.nl
13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals hij gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de ontwerper.
13.4 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend bij de uitleg hiervan.
 

info@consells.nl | 06-21895301 | Deventerweg 49, 7203 AD Zutphen | KvK 81288654 | BTW ID NL003560212B78
privacy statement     |       Algemene Voorwaarden

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn